Regulamin przyznawania i użytkowania Karty Rabatowej

I.WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.
Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest:
* Hotel Sport, ul. Sportowa 14, 75-503 Koszalin
* MK Bowling, ul. Okrzei 3, Koszalin
* Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1A, Koszalin

II. UŻYTKOWNIK KARTY RABATOWEJ.
Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która:
* jest pełnoletnia,
* otrzymała kartę rabatową od jednej z wyżej wymienionych firm,
* akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
* wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (tj. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

III. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ
1.Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na zakup towarów lub usług w Hotelu Sport, MK Bowling Koszalin oraz Restauracji Fregata.
2. Wysokość rabatu wynosi 20% (karta Złota) od cen brutto.
3. Rabat nie dotyczy:
- wyrobów tytoniowych,
-wyrobów alkoholowych,
- doładowań telefonów,
- towarów przecenionych;
- towarów i usług objętych inną formą promocji.
4. Rabat obowiązuje tylko przy płatności gotówką lub kartą płatniczą.
5. Kartę rabatową należy okazać każdorazowo przed rozpoczęciem zakupu.
7. Karta rabatowa jest kartą imienną.
8. Użytkownik karty nie może jej użyczać innym osobom.
8. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową.
9. Karta rabatowa jest wydawana nieodpłatnie.

V.TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ
1.Karta rabatowa wydawana jest terminowo.
2.Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych:
- www.hotelsport.pl,
- www.fregatarestauracja.pl
- www.mkbowling.pl
2. Regulamin znajdujący się na stronach internetowych jest Regulaminem obowiązującym.
3. Wystawcy kart rabatowych zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie.
4. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karty rabatowej posiadaczowi nie przysługuje roszczenie o wydanie kolejnej karty rabatowej.